Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.psouutomaszow.pl

Dane teleadresowe

Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Tel: 661 106 441, (84) 666 26 42 E-mail: zaz.tomaszowlubelski@psouu.org.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 28.11.2017 r. Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, – część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, – strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów, – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzatą Kaszuba, zaz.tomaszowlubelski@psouu.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 661 106 441. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przeorsk 113, 22-600 Tomaszów Lub.

• Zakład Aktywności Zawodowej
1. Dla pracowników i interesantów dostępne są dwa osobne wejścia . Jedno po schodach (na poziom pierwszego piętra), drugie umiejscowione na poziomie terenu (winda), przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 2. Budynek posiada jedno wyjście ewakuacyjne. 3. Dostępność korytarzy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia i korytarze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na 2 i 3 piętrze. Winda zatrzymuje się na wszystkich 5 kondygnacjach (od piwnicy do 3 piętra). 4. Opis dostosowań, ma przykład pochylni, platformy, informacji głosowych, pętli indukacyjnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne). W budynku znajduje się winda zaopatrzona w komunikator głosowy informujący na którym piętrze się znajduje. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. 5. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, obok garażu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynki i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 7. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Skip to content